Innhold:
Nettsider
Skolenettsteder
Anskaffelse:
Priser:
Barnehagehandboka
Fagforeningshandboka
Førskolelærerhandboka
Grunnskolehandboka
Kommunehandboka
Lærerhandboka
Personalhandboka
VGS-handboka
VGS-lærerhandboka
Kunnskapsløftet
Diverse:
 
TIPS 1
Alle ord som er understreket har en link til et annet sted i e-handboka (klikk på understreket ord).
 
TIPS 2
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.
Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).
Bruk "pilen" helt øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
     
 
o
 
 
LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE
Denne lisensavtalen for sluttbrukere er en rettslig bindende avtale mellom Dem (fysisk eller juridisk person) og Paulsens e-håndbøker for installasjon og bruk e-handboka.

VED Å INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE DETTE PRODUKTET AKSEPTERER DE Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN.

1. TILDELING AV LISENS
Paulsens e-håndbøker gir Dem følgende rettigheter, forutsatt at De overholder alle vilkårene i denne LISENSAVTALEN:
1.1. Installasjon og bruk
De har rett til å installere, bruke, få tilgang til, vise og kjøre én kopi av e-handboka på én frittstående datamaskiner eller én arbeidsstasjoner i et internt nettverk. Den øvre grensen på én enhet omfatter alle indirekte tilkoblinger som skjer ved hjelp av "multipleksing" eller programvare eller maskinvare som slår sammen forbindelser. De har i tillegg rett til å installere, bruke, få tilgang til, vise og kjøre én kopi av e-handboka på egen bærbar datamaskin og/eller egen hjemmePC.
De har heller ikke rett til å tillate at noen bruker, får tilgang til, viser eller kjører e-handboka med mindre brukeren har en egen lisens for e-handboka.
1.2. Lagring/nettverksbruk
De har i tillegg rett til å lagre eller installere en kopi av e-handboka på en lagringsenhet, for eksempel en nettverksserver, som bare brukes til å installere eller kjøre e-handboka på en arbeidsstasjon gjennom et internt nettverk.
1.3. Forbehold av rettigheter
Paulsens e-håndbøker forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt Dem i denne LISENSAVTALEN.
2. OPPGRADERINGER
For å bruke et produkt som er merket som en oppgradering, må De først ha lisens på e-handboka som er godkjent av Paulsens e-håndbøker som gyldig for oppgradering.
3. TILLEGGSTJENESTER
Denne LISENSAVTALEN gjelder oppgraderinger og/eller tillegg som Paulsens e-håndbøker kan gi Dem eller gjøre tilgjengelig for Dem etter anskaffelsesdatoen for den opprinnelige kopien av e-handboka.
4. OVERFØRING – INTERNT
De har rett til å flytte e-handboka til en annen arbeidsstasjon. Etter overføringen må De fjerne e-handboka helt fra den forrige arbeidsstasjonen.
5. OVERFØRING TIL TREDJEPART
Den opprinnelige brukeren av e-handboka har rett til å foreta en engangsoverføring av e-handboka til en annen sluttbruker. Overføringen må omfatte alle komponentdeler og denne LISENSAVTALEN.
Overføringen kan ikke være en indirekte overføring, slik som ved utleie, leasing, utlån m.v. Før overføringen må sluttbrukeren som mottar e-handboka, akseptere alle vilkårene i LISENSAVTALEN.
6. UTLEIE
De har ikke rett til å leie ut e-handboka eller tilby kommersielle vertstjenester til tredjeparter.
7. BEGRENSNING AV RETTEN TIL "REVERSE ENGINEERING", DEKOMPILERING OG DEMONTERING
De har ikke rett til å foreta omvendt utvikling ("reverse engineering"), dekompilering eller demontering av e-handboka, med mindre og bare i den grad slik aktivitet er uttrykkelig tillatt i gjeldende lov uten hensyn til denne begrensning.
8. OPPHØR
Uten at dette får betydning for andre rettigheter, kan Paulsens e-håndbøker bringe denne LISENSAVTALEN til opphør hvis De unnlater å oppfylle alle bestemmelsene i LISENSAVTALEN. I så fall plikter De å tilintetgjøre alle kopier av e-handboka i alle dets deler.
9. IKKE FOR VIDERESALG
Produktet kan ikke videreselges, overføres eller brukes for noe annet formål enn det som framgår av LISENSAVTALEN.
10. GARANTIFRASKRIVELSE
Den avtale om begrensede rettigheter som omtales nedenfor, angir Deres eneste rettigheter.
I den grad ikke annet følger av slik avtale om begrensede rettigheter eller ufravikelig lovgivning, leverer Paulsens e-håndbøker e-handboka "SOM DEN ER", OG SÅLEDES MED EVENTUELLE MANGLER, og fraskriver seg herved ethvert øvrig garantiansvar, enten dette er direkte, indirekte eller lovfestet. Fraskrivelsen omfatter, men er ikke begrenset til, eventuelle stilltiende garantier eller forpliktelser om e-handbokas salgbarhet, anvendelighet for særskilte formål, om pålitelighet og tilgjengelighet, om nøyaktig(e) eller fullstendig(e) respons(er), resultater, fagmessig utførelse eller forsømmelse, fravær av virus og annet som ellers oppstår som følge av bruk av e-handboka.
Det gjelder heller ingen garantier eller forpliktelser om eierrettigheter, rett til uforstyrret utnyttelse eller besittelse av e-handboka, eller om at e-handboka skal være i samsvar med noen beskrivelse. Fraskrivelsen omfatter også enhver form for ansvar som følge av eventuell krenkelse av tredjeparts rettigheter.
11. FRASKRIVELSE AV ANSVAR FOR TILFELDIG SKADE, FØLGESKADE OG ØVRIGE TAP OG SKADER
I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, skal Paulsens e-håndbøker ikke i noe tilfelle kunne holdes ansvarlige for spesielle, tilfeldige eller indirekte tap eller skader, straffeerstatning ("punitive damages") eller følgeskader av noen art (herunder, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, tap av konfidensiell eller annen informasjon, driftsavbrudd, personskade, brudd på personvern, pliktforsømmelse (også ved god tro og rimelig aktsomhet), uaktsomhet samt alle andre økonomiske eller ikke-økonomiske tap) som oppstår som følge av, eller som på noen måte har sammenheng med bruk av eller manglende evne til å bruke e-handboka.
Ansvarsfraskrivelsen gjelder også tap eller skader som oppstår på annen måte som følge av eller i sammenheng med noen bestemmelse i denne lisensavtalen, herunder tap eller skader forårsaket av feil, subjektivt ansvar (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar, kontraktsbrudd eller garantibrudd fra Paulsens e-håndbøker.
Ansvarsfraskrivelsen gjelder også for tilfeller der Paulsens e-håndbøker er underrettet om muligheten for slike tap eller skader.
12. ANSVARSBEGRENSNING OG BEGRENSEDE RETTIGHETER
Uavhengig av hva slags tap eller skader De måtte bli påført og uansett hva tapet skyldes (herunder, men ikke begrenset til, tap og skader som er omtalt ovenfor, samt alle former for direkte eller indirekte tap eller skader og ménerstatning), skal Paulsens e-håndbøkers fulle ansvar under noen bestemmelse i denne LISENSAVTALEN og Deres eneste krav i denne forbindelse (unntatt avhjelp i form av reparasjon eller omlevering valgt av Paulsens e-håndbøker i forbindelse med brudd på avtalen om begrensede rettigheter) være begrenset til det høyeste av det beløp De betalte for e-handboka. De foran nevnte ansvarsbegrensninger og ansvarsfraskrivelser (inkludert punkt 10 og 11 samt det som følger av avtalen om begrensede rettigheter) skal gjelde i den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, og uavhengig av hvorvidt formålet med eventuell avhjelp oppnås.
13. FULLSTENDIG AVTALE
Denne LISENSAVTALEN utgjør den fullstendige avtalen mellom Dem og Paulsens e-håndbøker angående e-handboka og eventuell kundestøtte, og erstatter alle tidligere eller samtidige muntlige eller skriftlige meldinger, forslag og uttalelser angående e-handboka eller andre forhold som omfattes av denne LISENSAVTALEN.
14. PRODUKTBESKYTTELSE
e-handboka beskyttes av lover og internasjonale konvensjoner om immaterielle rettigheter samt andre lover og avtaler om opphavsrettigheter, herunder Lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrettigheter til åndsverk m.v. Alle eiendomsrettigheter og opphavsrettigheter til e-handboka eies av Paulsens e-håndbøker.
Det gis lisens på e-handboka; den selges ikke.
     

er et effektivt verktøy for alle som har behov for å finne fram i lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Med e-handboka installert på server kan du få tilgang til alle relevante lover, forskrifter, veiledninger m.m. i SIKKER SONE
Oppdateringer
Alle håndbøkene er oppdatert
pr. 1. juni 2008.
Vi har undersøkt hvordan det står til med nettsteder for grunnskolene i landet.
Nettsider

Vi tilbyr nå
komplette 
og rimelige nettsider:

Vi både lager og tar oss av driften av sidene!!!
er en egen modul av e-handboka grunnskole/vgs som inneholder hele den nye læreplanen - Kunnskapsløftet og relevante lover og forskrifter
Denne modulen er laget for installasjon i nettverk eller på datamaskiner som elever/lærere/rådgiver bruker.