Innhold:
Nettsider
Skolenettsteder
Anskaffelse:
Priser:
Barnehagehandboka
Fagforeningshandboka
Førskolelærerhandboka
Grunnskolehandboka
Kommunehandboka
Lærerhandboka
Personalhandboka
VGS-handboka
VGS-lærerhandboka
Kunnskapsløftet
Diverse:
 
TIPS 1
Alle ord som er understreket har en link til et annet sted i e-handboka (klikk på understreket ord).
 
TIPS 2
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.
Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).
Bruk "pilen" helt øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
     
 
  
 
  
 
Forskriftene
6
forskrifter til
Adopsjonsloven
1
forskrifter til
Afp-statstilskottloven
1
forskrifter til
Aksjeloven
-
forskrifter til
Aldersgrenseloven
1
forskrifter til
Alkoholloven
1
forskrifter til
Allmennaksjeloven
5
forskrifter til
Allmenngjøringsloven
2
forskrifter til
Alternativ behandlingsloven
1
forskrifter til
Angrerettloven
16
forskrifter til
Arbeidsmarkedsloven
2
forskrifter til
Arbeids- og velferdsforvaltningsloven
1
forskrifter til
Arbeidstakeroppfinnelser
105
forskrifter til
Arbeidsmiljøloven
1
forskrifter til
Arbeidstvistloven
5
forskrifter til
Arkivloven
3
forskrifter til
Arveloven
10
forskrifter til
Arveavgiftsloven
-
forskrifter til
Auksjonsloven
1
forskrifter til
Avhendingslova
-
forskrifter til
Avtaleloven
9
forskrifter til
Barnehageloven
21
forskrifter til
Barneloven
-
forskrifter til
Barneombudsloven
1
forskrifter til
Barnetrygdloven
18
forskrifter til
Barnevernloven
6
forskrifter til
Bidragsinnkrevingsloven                        
2
forskrifter til
Bilansvarslova
-
forskrifter til
Bioteknologiloven
35
forskrifter til
Brann- og eksplosjonsvernloven
1
forskrifter til
Brukthandellova
3
forskrifter til
Burettslagsloven
-
forskrifter til
Bustadbyggjelagsloven
1
forskrifter til
Bustadoppføringsloven
-
forskrifter til
Dekningsloven
-
forskrifter til
Diskrimineringsloven
1
forskrifter til
Diskrimineringsombudsloven
10
forskrifter til
Domstolloven
2
forskrifter til
Dyrehelsepersonelloven
-
forskrifter til
Dyrevernlova
1
forskrifter til
E-handelsloven
-
forskrifter til
Eiendomsskatteloven
1
forskrifter til
Eierseksjonsloven
5
forskrifter til
E-komloven
16
forskrifter til
Ekteskapsloven
-
forskrifter til
Eldrerådsloven
13
forskrifter til
Eltilsynslov
1
forskrifter til
Enhetsregisterloven
6
forskrifter til
E-signaturloven
1
forskrifter til
Europeiske samarbeidsutvalg
1
forskrifter til
Fagskoleloven
2
forskrifter til
Familievernloven
3
forskrifter til
Ferieloven
-
forskrifter til
Fjellova
1
forskrifter til
Flaggloven
1
forskrifter til
Flaggingsloven
1
forskrifter til
Folkehøyskoleloven
8
forskrifter til
Folkeregisterloven
172
forskrifter til
Folketrygdloven
2
forskrifter til
Forbrukerkjøpsloven
2
forskrifter til
Forbrukertvistloven
-
forskrifter til
Foreldelsesfristloven
7
forskrifter til
Foretakspensjonsloven
5
forskrifter til
Forsikringsavtaleloven
2
forskrifter til
Forsikringsloven
3
forskrifter til
Forsinkelsesrenteloven
4
forskrifter til
Forskotteringsloven
-
forskrifter til
Forsvunne personer
31
forskrifter til
Forurensningsloven
18
forskrifter til
Forvaltningsloven
1
forskrifter til
Forvaltningsforsøk
2
forskrifter til
Friluftsliv
2
forskrifter til
Fritids- og småbåloven
-
forskrifter til
Frivillighetsregisterloven
-
forskrifter til
Funksjonshemmederåd
1
forskrifter til
1. og 17. mai - loven
1
forskrifter til
Genteknologiloven
-
forskrifter til
Gjeldsbrevlova
3
forskrifter til
Gjeldsordningsloven
2
forskrifter til
Godtgjørelseloven
-
forskrifter til
Godtroervervloven
1
forskrifter til
Grannegjerdeloven
2
forskrifter til
Granneloven
20
forskrifter til
Grunnloven
-
forskrifter til
Havneloven
-
forskrifter til
Helligdagsloven
9
forskrifter til
Helseberedskapsloven
13
forskrifter til
Helseforetaksloven
40
forskrifter til
Helsepersonelloven
19
forskrifter til
Helseregisterloven
-
forskrifter til
Hendelege eigedomshøve
-
forskrifter til
Hevdlova
1
forskrifter til
Hittegodsloven
-
forskrifter til
Husleieloven
-
forskrifter til
Husstandfellesskapsloven
-
forskrifter til
Håndverkerloven
-
forskrifter til
Individuell pensjonsordning
-
forskrifter til
Innsamlingsregisterloven
8
forskrifter til
Innskuddspensjonsloven
5
forskrifter til
Interkommunale selskaper
4
forskrifter til
Introduksjonsloven
-
forskrifter til
Kjønnslemlestelsesloven
-
forskrifter til
Kjøpsloven
38
forskrifter til
Kommunehelseloven
17
forskrifter til
Kommuneloven
2
forskrifter til
Konfliktrådsloven
2
forskrifter til
Konkursloven
2
forskrifter til
Kontantstøtteloven
1
forskrifter til
Kosmetikkloven
2
forskrifter til
Kredittkjøpsloven
-
forskrifter til
Kristendomsundervisning
6
forskrifter til
Legemiddelloven
13
forskrifter til
Ligningsloven
4
forskrifter til
Likestillingsloven
3
forskrifter til
Lønnsgarantiloven
-
forskrifter til
Lønnsnemndloven
1
forskrifter til
Lønnspliktloven
-
forskrifter til
Markedsføringsloven
3
forskrifter til
Matloven
1
forskrifter til
Matrikkelloven
1
forskrifter til
Medisinsk utstyrloven
-
forskrifter til
Menneskerettsloven
5
forskrifter til
Merverdiavgiftsloven
6
forskrifter til
Mesterbrevloven
-
forskrifter til
Motorferdselloven
1
forskrifter til
Mva-kompensasjonsloven
-
forskrifter til
Naturskadeloven
1
forskrifter til
Naturskadeforsikringsloven
-
forskrifter til
Naturvernloven
1
forskrifter til
Navneloven
-
forskrifter til
Notarius publicus
5
forskrifter til
Obligatorisk tjenestepensjon
6
forskrifter til
Offentlig anskaffelseloven
10
forskrifter til
Offentlighetsloven
3
forskrifter til
Opplæringslova
1
forskrifter til
Oreigningslova
-
forskrifter til
OTP-loven
-
forskrifter til
Pakkereiseloven
1
forskrifter til
Panteloven
2
forskrifter til
Partnerskaploven
8
forskrifter til
Pasientrettighetsloven
4
forskrifter til
Pasientskadeloven
10
forskrifter til
Pensjonskasseloven
8
forskrifter til
Personopplysningsloven
18
forskrifter til
Plan- og bygningsloven
-
forskrifter til
Politiloven
3
forskrifter til
Privatskoleloven
3
forskrifter til
Produktansvarsloven
44
forskrifter til
Produktkontrolloven
-
forskrifter til
Prokuraloven
12
forskrifter til
Psykisk helsevernloven
2
forskrifter til
Regnskapsloven
8
forskrifter til
Rettsgebyrloven
7
forskrifter til
Rettshjelploven
-
forskrifter til
Revisorloven
1
forskrifter til
Sameigelova
-
forskrifter til
Sameloven
47
forskrifter til
Samordningsloven
2
forskrifter til
Selskapsloven
1
forskrifter til
Sikkerhetsloven
2
forskrifter til
SIS-loven
5
forskrifter til
Sivilforsvarsloven
-
forskrifter til
Skadeserstatningsloven
18
forskrifter til
Skattebetalingsloven
3
forskrifter til
Skatteloven
4
forskrifter til
Skifteloven
28
forskrifter til
Smittevernloven
10
forskrifter til
Sosialtjenesteloven
34
forskrifter til
Spesialisthelsetjenesteloven
2
forskrifter til
Stadnamnlova
2
forskrifter til
Stiftelsesloven
4
forskrifter til
Straffegjennomføringsloven
3
forskrifter til
Straffeloven
1
forskrifter til
Straffeloven 2005
15
forskrifter til
Straffeprosessloven
3
forskrifter til
Strafferegisterloven
5
forskrifter til
Strålevernloven
1
forskrifter til
Studentsamskipnadloven
6
forskrifter til
Sykepleierpensjonsloven
4
forskrifter til
Tannhelsetjenesteloven
-
forskrifter til
Tidspartloven
2
forskrifter til
Tinglysingsloven
-
forskrifter til
Tjenestemannsloven
4
forskrifter til
Tjenestetvistloven
3
forskrifter til
Tobakksskadeloven
5
forskrifter til
Tomtefesteloven
2
forskrifter til
Trudomsloven
7
forskrifter til
Trygderettsankeloven
-
forskrifter til
Tvangsfullbyrdelsesloven
5
forskrifter til
Tvisteloven
-
forskrifter til
Uhenta ting
3
forskrifter til
Umyndiggjørelsesloven
5
forskrifter til
Universitet og høgskoleloven
3
forskrifter til
Utdanningsstøtteloven
8
forskrifter til
Utlendingsloven
2
forskrifter til
Valgloven
3
forskrifter til
Vegtrafikkloven
7
forskrifter til
Vergemålsloven
10
forskrifter til
Voksenopplæringsloven
-
forskrifter til
Voldsoffererstatningsloven
5
forskrifter til
Yrkesskadeforsikringsloven
10
forskrifter til
Yrkesskadetrygdloven
1
forskrifter til
Åndsverkloven
1252
forskrifter til
200 Lover
 
     

 


er et effektivt verktøy for alle som har behov for å finne fram i lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Med e-handboka installert på server kan du få tilgang til alle relevante lover, forskrifter, veiledninger m.m. i SIKKER SONE
Oppdateringer
Alle håndbøkene er oppdatert
pr. 1. augusr 2008.
Vi har undersøkt hvordan det står til med nettsteder for grunnskolene i landet.
Nettsider

Vi tilbyr nå
komplette 
og rimelige nettsider:

Vi både lager og tar oss av driften av sidene!!!
er en egen modul av e-handboka grunnskole/vgs som inneholder hele den nye læreplanen - Kunnskapsløftet og relevante lover og forskrifter
Denne modulen er laget for installasjon i nettverk eller på datamaskiner som elever/lærere/rådgiver bruker.